۷مهر روز ایمنی و آتش نشانی مبارک 

download (1)

شعله های سرکش و خشم گین را فرو می نشانی با دنیایی از دلهره ، همه روز و شبت را با آتش ، پنجه می افکنی تا هیچ خانواده ای شبی را بی خانه پلک نبندد.
پیشانی تو را بوسه میزنم که خط های سرنوشت بسیاری از انسان ها به پیشانی تو گره خورده است سرنوشت های سوخته را با ابرهای عشق به بهار پیوند میزنی و هر کجا که قدم می گذاری ، امید جوانه می زند.

پاسخ دهید