آگهی مزایده عمومی 

116c4a6f4a9ff848cca05952e5c3c420_L

بگزارش روابط عمومی: شهرداری آستانه اشرفیه قصد دارد به موجب بند ۴ مصوبه مورخ ۳۱/۳/۹۷ و بند ۶ مصوبه مورخ ۲۰/۴/۹۷ صادره از سوی شورای محترم اسلامی شهر نسبت به واگذاری املاک بشرح مشخصات ذیل بصورت اجاره به مدت سه سال اقدام نماید ،متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به امور حقوقی شهرداری مراجعه و یا با شماره تلفن ۴۲۱۳۰۵۵۰ تماس حاصل فرمایند.
ردیف موضوع مزایده نشانی نوع فعالیت
مبلغ پایه اجاره بهاء (ماهیانه) به ریال مبلغ سپرده شرکت در مزایده به ریال
۱ خانه روستایی به انضمام محوطه حدود ۱۰۰۰مترمربع پارک ساحلی صنایع دستی _ عکاس خانه سنتی_پخت نان محلی ۰۰۰/۵۰۰/۲ ۰۰۰/۰۰۰/۹
۲ دکه ردیف ۲ بوستان مادر خواروبار فروشی_ساندویچی_اسباب بازی فروشی و لوازم تحریر_پخت نان محلی_صنایع دستی ۰۰۰/۱۲۵/۱ ۰۰۰/۰۰۰/۴
۳ دکه ردیف ۳ بوستان مادر خواروبار فروشی_ساندویچی_اسباب بازی فروشی و لوازم تحریر_پخت نان محلی_صنایع دستی ۰۰۰/۱۲۵/۱ ۰۰۰/۰۰۰/۴
۴ دکه ردیف۴ بوستان مادر خواروبار فروشی_ساندویچی_اسباب بازی فروشی و لوازم تحریر_پخت نان محلی_صنایع دستی ۰۰۰/۱۲۵/۱ ۰۰۰/۰۰۰/۴
شرایط
_کلیه شرکت کنندگان در مزایده می بایستی جهت شرکت در مزایده مبلغ سپرده شرکت در مزایده را مطابق جدول فوق به حساب جاری ۰۱۰۵۲۰۴۰۸۸۰۰۵ بنام شهرداری آستانه اشرفیه نزد بانک ملی شعبه مرکزی واریز و فیش مربوطه را در پاکت الف و فتوکپی شناسنامه و کارت ملی در پاکت ب و برگه پیشنهاد قیمت در پاکت ج بصورت مهروموم و جداگانه ،تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۱/۱۲/۹۷ به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند.
-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
_انعقاد قرارداد با برنده مزایده مستلزم اخذ تائید صلاحیت اخلاقی و فردی و گواهی عدم سوء پیشینه از مراجع ذیصلاح می باشد.
_کلیه هزینه های انتشارآگهی وغیره بر عهده برندگان مزایده می باشد.
_ برنده مزایده تحت هرعنوان حق واگذاری مورد اجاره به غیر را ندارد.
_چنانچه برنده مزایده حاضر به انعقاد قرارداد با شهرداری نگردد،سپرده وی به نفع شهرداری ضبط و معامله با نفرات بعدی انجام خواهد شد.
_تبصره: سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام معامله قطعی(انعقاد قرارداد اجاره)نزد شهرداری محفوظ خواهد ماند.
_مزایده راس ساعت ۱۲ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۲/۱۲/۹۷ با حضور اعضاء کمیسیون معاملات شهرداری و نماینده محترم ناظر شورای اسلامی شهر در شهرداری تشکیل و نتایج به اطلاع شرکت کنندگان خواهد رسید.
_سایر شروط در قرارداد اجاره متعاقباً اعلام خواهد شد.

آگهی نوبت اول:۲۴/۱۱/۹۷_ آگهی نوبت دوم:۱/۱۲/۹۷

IMG_20190214_084439_394

پاسخ دهید