مارس 25, 2020

احداث بوستان تاکسی

در راستای بهسازی فضای شهری بوستان جدید حشمت احداث گردید.
مارس 24, 2020

احداث بوستان حشمت

در راستای بهسازی فضای شهری بوستان جدید حشمت در حاشیه حشمت رود احداث گردید.
مارس 24, 2020

اجرای پروژه آسفالت خیابان فردوسی

در راستای پروژه بهسازی خیابان فردوسی پروژه آسفالت این خبابان انجام شد.
مارس 23, 2020

اجرای پروژه فرش موزاییک خیابان فردوسی

اجرای پروژه فرش موزاییک خیابان فردوسی در راستای طرح بهسازی خیابا فردوسی