اجرای عملیات بتن ریزی خیابان فردوسی

فروردین ۵, ۱۳۹۹