قوانین و مقررات

بودجه آستانه اصلاحی نهایی

دریافت فایل PDF بودجه اصلاحی نهایی

طرح تفضیلی

دریافت فایل طرح تفضیلی ظوابط و مقررات طرح جامع تفضیلی

دفترچه عوارض سال 1399

دریافت دفترچه عوارض سال 1399

تعرفه عوارض 1400

تعرفه عوارض 1400

ارزش معاملاتی 1401

ارزش معاملاتی 1401

تعرفه عوارض،بهای خدمات و ساير درآمدهای وصولی 1401

تعرفه عوارض،بهای خدمات و ساير درآمدهای وصولی 1401

تعرفه عوارض 1402

تعرفه عوارض 1402

تعرفه عوارض 1403

تعرفه عوارض 1403

قوانین و مقررات شهرداری

قوانین و مقررات شهرداری