بازدید میدانی سرکارخانم مهندس اسلامی از روند اجرای عملیات تاسیساتی، کابل گذاری و همچنین زیبا سازی شهری

30 آذر 1400