27 خرداد 1402

آگهی مناقصه عمومی پروژه فرش موزائیک میدان فردوسی تا امام حسین (ع) و خیابان فرهنگ آستانه اشرفیه

شهرداری آستانه اشرفیه در نظر دارد نسبت به پروژه فرش موزائيك ميدان فردوسي تا امام حسين (ع) و خیابان فرهنگ به شرح ذیل اقدام نماید.
27 خرداد 1402

آگهی مناقصه عمومی پروژه اصلاح فرش موزائیک خیابان جهاد

شهرداری آستانه اشرفیه در نظر دارد نسبت به پروژه اصلاح فرش موزائيك خيابان جهاد آستانه اشرفیه، به شرح ذیل اقدام نماید.
27 خرداد 1402

آگهی فراخوان عمومی تبلیغات محیطی شهرداری آستانه اشرفیه

شهرداری آستانه اشرفیه در نظر دارد در راستای بند 13 مصوبه 1402/02/11 شورای اسلامی شهر آستانه اشرفیه نسبت به مزایده، احداث، بهره برداری، اجاره و انتقال سازه های فلزی (تابلوهای تبلیغاتی در معابر شهری شهرداری آستانه اشرفیه) به روش B.O.L.T بصورت سرمایه گذاری و برای مدت 5 سال نماید.
22 خرداد 1402

آگهی مزایده عمومی فروش زمین شهرداری آستانه اشرفیه

شهرداری آستانه اشرفیه در نظر دارد در راستای اجرای بند11 مصوبه صادره از سوی شورای محترم اسلامی شهر آستانه اشرفیه مورخ 14/12/1401 نسبت به واگذاری و فروش اراضي تحت مالكيت شهرداري با کاربری مسکونی به شرح جدول ذیل، با رعایت آیین نامه مالی شهرداریها بصورت فروش از طریق مزایده عمومی طی شرایط ذیل اقدام نماید.