مارس 25, 2020

احداث بوستان تاکسی

در راستای بهسازی فضای شهری بوستان جدید حشمت احداث گردید.
مارس 24, 2020

احداث بوستان حشمت

در راستای بهسازی فضای شهری بوستان جدید حشمت در حاشیه حشمت رود احداث گردید.
مارس 24, 2020

کاشت درختچه های فتونیا در حاشیه خیابان فردوسی

ادامه عملیات بهسازی خیابان فردوسی :کاشت درختچه های فتونیا در حاشیه خیابان فردوسی